شرایط و ضوابط

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر وب سایت گسترش خدمات فولاد فرا طرح، می‌باشد.


مالکیت معنوی


کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت گسترش خدمات فولاد فرا طرح، می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور سایت صنایع گسترش خدمات فولاد فرا طرح، اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download) نمایش، ارسال و انتقال آن‌ها را ندارد.

شرایط استفاده از خدمات سایت


به محض پذیرش عضویت شما در سایت گسترش خدمات فولاد فرا طرح، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت کنید.