ST37-2 / S235JR Thk:50mm-100mm

ST37-2/S235JR (Thk:50mm-100mm)   :

از آنجاییکه مشتریان شرکت در تامین ورق ST37 از ضخامت 50 mm به بالا همواره با مشکل کیفیت مواجه بوده اند، فولاد فراطرح اقدام به واردات این نوع ورق از بزرگترین فولاد ساز کشور کره جنوبی POSCO نمود.
تمام ورقهای موجود نرمالایز Normalized  ، لب تیز
Cut Edge و (Ultrasonic Test (UT Test دارای برگ مشخصات فنی Certificate هر برگ بطور جداگانه می باشد.