خط مشی شرکت

تاریخچه
مجموعه ما همواره ایجاد یک رابطه برد – برد – برد (مشتری – شرکت – جامعه)  را در اجرای کلیه برنامه های خود به عنوان یک هدف راهبردی برگزیده است .
در این راستا،قیمت تمام شده،کیفیت و زمان، ارزش فراوانی دارد و بر این باوریم که دستیابی به بهبود مستمر،با شناخت نیاز مشتری و ارائه خدمات منطبق بر آن حاصل می شود .
ارائه خدمات مناسب، مسیر حرکت مشتری را در قالب برنامه زمانبندی خود هموار می سازد . این امر سبب دستیابی به موقعیت های مناسب اقتصادی می شود و احتمال ورود خسارات ناشی از تاخیر را از بین می رود و خلاصه اینکه:                                  
     «به مشتریان خود قدرت رقابت می دهیم »

کلیه فعالیت های شرکت در این چارچوب تعریف شده اند و مدیریت شرکت اطمینان دارد این خط مشی در مجموعه ما درک، اجرا، بازنگری و نگهداری می شود.